วันพุธที่ 21 ก.ย. 65

 • 97308
 • 97324
 • 97323
 • 97322
 • 97321
 • 97318
 • 97317
 • 97312
 • 97310
 • 01
 • 97307
 • 97304
 • 97298
 • 97297
 • 04
 • 03
 • 02

กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ "โครงการการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล" นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) และนางสาววิภาวรรณ กิรัมย์ (นักสังคมสงเคราะห์) เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์ “โครงการการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล” และรับฟังเวทีการเสวนา หัวข้อ “ทำไม...ต้องครอบครัวอุปการะ” จากนางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดี พก. และผู้แทนผู้ขอรับอุปการะคนพิการ/คนพิการ โดยมีผู้บริหาร พม. ผู้นำองค์กรด้านคนพิการ คนพิการ หน่วยงานภาคี สื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ก๊อกๆ เปิดประตูบ้านครอบครัวอุปการะคนพิการ จากนั้นมีการเสวนา หัวข้อ ทำไม ต้องครอบครัวอุปการะ ดำเนินรายการโดยพิธีกรผู้ดำเนินรายการที่มีทักษะ ความรู้ด้านคนพิการ จากนั้น ชมวิดีทัศน์ Open House ทั้งนี้โครงการการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลคนพิการตามนโยนบาย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยตั้งเป้าหมายปี 2565 เป็นปีแห่งการปฎิรูปงานด้านคนพิการ กรมพก. จึงมีแนวคิดมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ให้สามารถดำรงชีวิตในครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องส่งเข้ารับการอุปการะในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ