วันพุธที่ 21 ก.ย. 2565

  • timeline_20220921_151322
  • timeline_20220921_151330
  • timeline_20220921_151343
  • timeline_20220921_151501
  • timeline_20220921_151505
  • timeline_20220921_151510
  • timeline_20220921_151521
  • timeline_20220921_151533

ประชุมเชิงปฎิบัติการ "การดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนนทบุรี" ณ ห้องราชาวดีบอลรูม โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) มอบหมาย นายธนธัช เพิ่มเจริญ (หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ทั้งนี้มีประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และเลขานุการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบบริการฟื้นสูสมรรถภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือองค์กรอื่น เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและดำรงชีวิตได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น