วันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ค. 65

 • 93506
 • 93507
 • 93508
 • 93509
 • 93510
 • 93511
 • 93512
 • 93513
 • 93514
 • 93524
 • 93525
 • 93526

กิจกรรม “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ นำเด็กในความอุปการะเข้าร่วมกิจกรรมฝึกฝนพื้นฐานอูคูเลเล่ สอนการอ่านโน๊ต การเล่น โดยมีคณะวิทยากรจากกองดุริยางค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ลานกิจกรรมสคพ.บ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ให้กับผู้ใช้บริการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แสดงเจตจำนงในการร่วมขับเคลื่อน โครงการ "สร้างคน สร้างโอกาส สร้างความมั่นคง" ระหว่างกระทรวงกลาโหม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)