วันพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค. 65

  • 01
  • 0536
  • timeline_20220804_112239
  • timeline_20220804_112256
  • timeline_20220804_112311
  • timeline_20220804_112315
  • THA
  • Auorange

อบรมเสริมสร้างความรู้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) นายธนธัช เพิ่มเจริญ (หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม) และนางสาวอรวรรณ เรืองเจริญ (นักพัฒนาสังคม) เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. เป็นประธานการอบรม โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. เข้าร่วมการอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อร่วมรับฟังเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน PMQA ให้กับบุคลากร และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงาน PMQA ในปี 2566 และได้รับเกียรติจาก อาจารย์นารถ จันทวงศ์ เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้านการวางเผนยุทธศาสตร์ การประเมินผลองค์กร และการบริหาร จัดการองค์กร มาให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้