วันพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค. 65

  • 62569
  • 62571
  • 62573
  • 62574
  • 62575
  • 62591
  • 62592

ฝึกอะคูเลเล่ ในโครงการ "สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคงนางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) มอบหมายให้นางสาวภูริดา เพ็งพันธ์ (ครูส่งเสริมพัฒนาการ) นำผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมสคพ.บ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แสดงเจตจำนงในการร่วมขับเคลื่อนโครงการระหว่างกระทรวงกลาโหม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมีคณะวิทยากรจากกองบัญชาการกองทัพไทยผู้ใช้บริการเข้าร่วม เรียนรู้คอร์ดพื้นฐานให้เข้ากับจังหวะเป็นท่วงทำนองเพลง รักษาจังหวะในการตีคอร์ด สอนการลองนับจังหวะสี่ ฝึกฝนการ และตีคอร์ดให้เป็นจังหวะวางนิ้วให้ถูกต้อง และลองเล่นเป็นเพลง