วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ค. 66

 • timeline_20230525_163556
 • timeline_20230525_163536
 • timeline_20230525_163540
 • timeline_20230525_163544
 • timeline_20230525_163637
 • timeline_20230525_163740
 • timeline_20230525_163521
 • timeline_20230525_163525
 • timeline_20230525_163548
 • timeline_20230525_163704
 • timeline_20230525_163603
 • timeline_20230525_163615
 • timeline_20230525_163618
 • timeline_20230525_163626
 • timeline_20230525_163646
 • timeline_20230525_163650
 • timeline_20230525_163653

ลงพื่นที่สำรวจกลุ่มเปราะบาง ในพื่นที่เทศบาลตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่ลงพื่นที่สำรวจกลุ่มเปราะบาง ในพื่นที่เทศบาลตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบสิ่งอุปโภคและบริโภคให้กับกลุ่มเปราะบาง ทั้งพบปะพูดคุยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ