วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. 65

  • 203591
  • 203593
  • 203594
  • 203596
  • 203597

บรรยายพิเศษ เรื่อง เรียนรู้ชีวิตสู่จิตสำนึกเภสัชกรที่ดี ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อถ่่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) มอบหมายให้นางสาวเพ็ญทัด สลักทอง (พยาบาลวิชาชีพ) เป็นอาจารย์พิเศษ ในรายวิชาสังคมธรรมาธิปไตย ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเด็กพิการ และเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของบริจาค