วันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. 65

 • LINE_ALBUM_2362022_๒๒๐๖๒๓_7
 • LINE_ALBUM_2362022_๒๒๐๖๒๓_8
 • LINE_ALBUM_2362022_๒๒๐๖๒๓_12
 • LINE_ALBUM_2362022_๒๒๐๖๒๓_19
 • LINE_ALBUM_2362022_๒๒๐๖๒๓_22
 • LINE_ALBUM_2362022_๒๒๐๖๒๓_32
 • LINE_ALBUM_2362022_๒๒๐๖๒๓_34
 • LINE_ALBUM_2362022_๒๒๐๖๒๓_36
 • LINE_ALBUM_2362022_๒๒๐๖๒๓_45
 • LINE_ALBUM_2362022_๒๒๐๖๒๓_50
 • LINE_ALBUM_2362022_๒๒๐๖๒๓_55
 • LINE_ALBUM_2362022_๒๒๐๖๒๓_57

แพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าตรวจรักษาผู้ใช้บริการ นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค. บ้านราชาวดีหญิง) และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพยาบาล ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงนงผงา ลิ้มสุวรรณ และคณะจิตแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าตรวจรักษาผู้รับบริการของสถานคุ้มครองฯที่มีภาวะป่วยทางจิตประสาท