วันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. 65

  • IMG_20220623_132217_761
  • IMG_20220623_132413_989
  • IMG_20220623_132746_819
  • IMG_20220623_133502_463

ฝึกฝนว่ายน้ำ โครงการ "สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง" นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ นายวงศกร โคตรบึงแก (ครูพละ) และนางสาวสุพรรณิการ์ ทับทิม (ครูพละ) นำผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกหัดว่ายน้ำ ณ สระว่ายน้ำ สคพ.บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด "ดี เก่ง ด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ" ให้กับผู้ใช้บริการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แสดงเจตจำนงในการร่วมขับเคลื่อนระหว่างกระทรวงกลาโหม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมีคณะวิทยากรจากกองบัญชาการกองทัพไทยผู้ใช้บริการเข้าร่วม