วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ย. 65

  • timeline_20220922_145451

ฝึกอะคูเลเล่ ในโครงการ "สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง"นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) มอบหมายให้นางสาวภูริดา เพ็งพันธ์ (ครูส่งเสริมพัฒนาการ) และนางสาวกนกวรรณ ฤทธิเดช (ครูส่งเสริมพัฒนาการ) นำผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรม ณ สคพ.บ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แสดงเจตจำนงในการร่วมขับเคลื่อนโครงการระหว่างกระทรวงกลาโหม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมีคณะวิทยากรจากกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นผู้ฝึกสอน กิจกรรมในวันนี้ทบทวนเนื้อเพลงและดีดคอร์ดให้เข้ากับจังหวะเพลง