วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ย.65

  • 322577
  • 322578

ทำบัตรประชาชน หลังจากได้รับสัญชาติไทย นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) มอบหมาย นางธนัชชา ศรีสมโภค (พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4) และนางธฤษวรรณ จีนฉิ้ม (นักสังคมสงเคราะห์) นำผู้ใช้บริการดำเนินการ เรื่อง ทำบัตรประชาชน หลังจากได้รับสัญชาติไทย เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีสิทธิและสวัสดิการ ที่รัฐจัดสรรให้ เช่น สิทธิทางการศึกษา สิทธิในการรักษาพยาบาล เป็นต้น