วันพฤหัสบดีที่ 16 มี.ค. 66

  • 6081
  • 6082
  • 6083
  • 6084
  • 6085
  • 6086
  • 6087

กิจกรรมกระตุ้นและพัฒนาการเด็กในความอุปการะ โดยเน้นการฝึกคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ และเพื่อปูพื้นฐาน ก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ ในการเข้าศึกษา ในโรงเรียนที่มีความเหมาะสมทางสมรรถภาพต่อไป นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ จัดกิจกรรม ณ อาคารเรียนรู้