วันจันทร์ที่19 ก.ย. 65

  • IMG_20220919_132205_297
  • IMG_20220919_132324_469
  • IMG_20220919_132345_595
  • IMG_20220919_132434_740
  • IMG_20220919_132533_148
  • IMG_20220919_132812_622
  • IMG_20220919_132833_687
  • IMG_20220919_133030_027
  • IMG_20220919_133205_074

ฝึกฝนว่ายน้ำ โครงการ "สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง" ณ สระบ้านราชาวดีหญิง นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ นายวงศกร โคตรบึงแก (ครูพละ) และ นางสาวสุพรรณิการ์ ทับทิม (ครูส่งเสริมพัฒนาการ) นำผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกหัดว่ายน้ำ ณ สระว่ายน้ำ สคพ.บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด "ดี เก่ง ด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ" ให้กับผู้ใช้บริการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แสดงเจตจำนงในการร่วมขับเคลื่อนระหว่างกระทรวงกลาโหม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ฝึกสอนด้านกีฬาว่ายน้ำให้กับผู้ใช้บริการ จำนวน 7 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 ทีมในการฝึก ทั้งนี้กิจกรรมการฝึก ได้แก่ ยืดกล้ามเนื้อออกกำลังแขน-ขาก่อน และหลังการฝึกซ้อม ฝึกตีขาด้วยคลิกบอร์ด ฝึกดำน้ำเปาลม ฝึกการตีขาสลับการขึ้นหายใจ