วันจันทร์ที่ 27 มี.ค. 66

  • 7958
  • 7960
  • 7963
  • 495195
  • 495198
  • 495199
  • 495201
  • 495203

ทำพัดสานไม้ไผ่เดคูพาจ เพื่อเพิ่มทักษะทางสายตา กล้ามเนื้อ การใช้สมาธิ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ สร้างอาชีพ รู้จักการเข้าสังคม และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานอาชีวบำบัด ฝึกผู้รับบริการ ณ อาคารอาชีวบำบัด