วันจันทร์ที่ 27 มี.ค. 66

  • 8044
  • 8045
  • 8046
  • 8047
  • 8048

ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ชุดข้อมูลทางสังคมในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำมาจัดเป็นชุดข้อมูลทางสังคมประกอบการตัดสินใจการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุุมรับฟังการหารือ ทั้งนี้มีนายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting โดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1