วันจันทร์ที่ 27 มี.ค. 66

  • 8029

แทนคำขอบพระคุณจากบ้านราชาวดีหญิง คุณ ขวัญดาว สุภาษิต พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และห้างแว่น People vision อนุเคราะห์ให้ผู้รับบริการตรวจวัดและตัดแว่นสายตา ณ ห้างแว่น People vision โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ผ่าน น.ส.วิภาพร ชาภักดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม งานพยาบาล พาผู้รับบริการตรวจวัด