วันจันทร์ที่ 23 ม.ค. 66

  • 1183
  • 1182
  • 1184
  • 02
  • 1173(1)

ประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ครั้งที่ 1 / 2566 จากห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ พก. ผ่านการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง และพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมรับฟังการหารือการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นความประสงค์ขอรับอุปการะคนพิการเกี่ยวกับการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และการลงพื้นที่ติดตามครอบครัวที่รับอุปการะคนพิการในไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้โดยมีนางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุม ผ่านการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Clouding Meeting จาก ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ พก