วันจันทร์ที่ 23 ม.ค. 66

  • S__426042
  • S__426044
  • S__426045
  • S__426046

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม 2566 ผ่านระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุมเล็กชั้น 3 กรมประชาสงเคราะห์ ราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ราย เข้าร่วมอบรม เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และพัฒนาบุคลากรที่ดูแลคนพิการให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ โดยนำเสนอเคสตัวอย่าง และนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการดูแลคนพิการ และผู้สูงอายุของหน่วยงานผ่านระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุมเล็กชั้น 3 กรมประชาสงเคราะห์ ราชวิถี กรุงเทพฯ