วันจันทร์ที่ 19 ก.ย. 65

  • timeline_25650919_175441
  • timeline_25650919_175446
  • timeline_25650919_175503
  • timeline_25650919_175518
  • timeline_25650919_175521

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน (จอมยุทธ์) ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 - วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ระยะเวลา 3 วัน นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ เรืองเจริญ (นักพัฒนาสังคม) เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จัดโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาสมรรถนะของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการในการวางแผนและขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์พร้อมรับสถานการณ์และแนวโน้มในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ เครือข่าย ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการทั้งในระดับจังหวัดและส่วนกลาง กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่เป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยวิทยากรภาครัฐจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการ และเจ้าหน้าที่ พก. ทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานในสังกัด จำนวน 130 คน