วันจันทร์ที่ 19 ก.ย. 65

  • 02
  • 590559
  • 590560
  • 590561
  • กดหด

ประชุมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 สภาสังคมสง
เคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.
บ้านราชาวดีหญิง) และนางอุทิศ ชาญเฌอ (ครูอาชีวบำบัด) ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง 207 ตึกมหิดล สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ