วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

  • วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 1 ลงเว็บ
  • วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 2 ลงเว็บ
  • วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 3 ลงเว็บ
  • วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 4 ลงเว็บ
  • วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 5 ลงเว็บ
  • วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 6 ลงเว็บ
  • วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 7 ลงเว็บ

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 แก่เด็กในความอุปการะของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ยังความปลื้มปิติแก่เด็กในความอุปการะ ตลอดจนข้าราชการ และบุคลา
กร