วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • ๒๔๖๓_๑๓_๑๑

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) จังหวัดนนทบุรี นำเด็กในความอุปการะเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ ระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ในการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการให้มีมาตรฐานในการดูแล และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการให้ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการให้มีมาตรฐานด้านวิชาชีพ ในการสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนและสตรีที่ประสบปัญหาทางสังคมผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ ให้มีทักษะในการดูแลอย่างมีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย

โดยมอบทุนการศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ ตลอดระยะเวลาหลักสูตร ๖ เดือน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมทั้งมอบโอกาสในการประกอบอาชีพให้มีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งจะช่วยรับมือกับปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ สร้างโอกาสและหลักประกันความมั่นคงในชีวิตในการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการให้มีมาตรฐาน มั่นคง และมีความยั่งยืนต่อไป

🎯


#ข่าวสารบ้านราชาวดีหญิง

:::::::::::::::::::::::::

ติดตามข่าวสาร บ้านราชาวดีหญิง ได้ที่
WebSite : http://www.rachawadeeforgirl.go.th/
Facebook Page : https://www.facebook.com/Banrachawadeeying
Facebook : https://www.facebook.com/rachawadeeying/
Line : rachawadeeying