พิธีรับมอบนวัตกรรมเครื่องกำจัดกลิ่นเหม็น

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • 002
  • 003
  • 004
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • 009
  • 010

วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
พิธีรับมอบนวัตกรรมเครื่องกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยสนามไฟฟ้าโคโรนา (Corona Discharge) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) จังหวัดนนทบุรี

นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางจิตรา เตมีศรีสุข ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ เป็นผู้แทนรับมอบนวัตกรรมเครื่องกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยสนามไฟฟ้าโคโรน่า จาก สำนักงานการวิชัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน ๔๒ เครื่อง

นางจิตรา กล่าวว่า ตนในนามกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบนวัตกรรมเครื่องกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยสนามไฟฟ้าโคโรนา ในครั้งนี้ ซึ่งตามที่นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการดูแลคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยกรม พก. ได้บูรณาการร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจาก วช. เป็นอย่างดี จึงได้มีการร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

นางจิตรา กล่าวเพิ่มเติมว่า "ขอขอบคุณ รศ. ดร. ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว อาจารย์ อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะที่ได้ร่วมกันพัฒนาและนำนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานกับคนพิการภายในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานในสังกัด กรม พก. และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับคนพิการดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างยั่งยืน

ที่มาของข้อมูล : https://www.banmuang.co.th/news/relation/211551