“ตู้ปันสุข และตู้รับทุกข์”

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 06
  • 07
  • 08
  • 10
  • 11

ทำกิจกรรมบันทึกความดี 👍

👧👩 บุคลากร สคพ.บ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี 📃 เดินหน้าร่วมกันทำกิจกรรมบันทึกความดี DEP Goodness MEMO...🙏🏼... นำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค แบ่งปันใส่ “ตู้ปันสุข และตู้รับทุกข์” ณ บ้านเฟื้องฟ้า จังหวัดนนทบุรี💐

⏰ วันนี้ (8 ก.พ. 64) บุคลากร สคพ.บ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี 👬 เดินหน้าร่วมกันทำกิจกรรมบันทึกความดี DEP Goodness MEMO...🙏🏼... นำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค แบ่งปันใส่ “ตู้ปันสุข และตู้รับทุกข์” ณ บ้านเฟื้องฟ้า จังหวัดนนทบุรี💐 🍀🥒 ภายใต้นิยาม “หยิบไปแต่พอดี ถ้ามีให้แบ่งปัน” มีผู้ใช้บริการ เป็นคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และประชาชนทั่วไปโดยรอบ โดยยึดค่านิยม พก. "มีคุณธรรม นวัตกรรมดีเด่น เน้นทีมงาน ประสานเครือข่าย" เน้นวัฒนธรรมองค์กร “ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา” ให้เป็นแนวปฏิบัติแห่งความดีที่ทุกคนยึดถือร่วมกันต่อไป👍😍

:::::::::::::::::::::::::

#ข่าวสารบ้านราชาวดีหญิง

:::::::::::::::::::::::::
WebSite : www.rachawadeeforgirl.go.th
Facebook : www.facebook.com/rachawadeeying
Instragram : www.instagram.com/rachawadeeying
Line : rachawadeeying