ต้อนรับคณะอาจารย์นักศึกษาเภสัชม.รังสิต

  • 24106301
  • 24106302
  • 24106303
  • 24106304
  • 24106305
  • 24106306

วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต มาศึกษาดูงานรับฟังการบรรยายภารกิจของบ้านราชาวดีหญิง พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับช่วยเหลือการทำงานของบ้านราชาวดีหญิงต่อไป