ต้อนรับคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า

 • P1010027
 • P1010058
 • P1010069
 • P1010099
 • P1010105
 • P1010122
 • P1010232
 • P1010248
 • P1010264
 • P1010320ปแ
 • P1010330
 • P1010335
 • P1010342
 • P1010358
 • P1010360

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑๐ สถาบันพระปกเกล้า และบรรยายบทบาทภารกิจของบ้านราชาวดีหญิง พร้อมทั้งรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับช่วยเหลือการทำงานของบ้านราชาวดีหญิงต่อไป