กิจกรรมวันเด็ก กองบัญชาการกองทัพไทย

  • วันเด็กกองบัญชาการกองทับไทย 1
  • วันเด็กกองบัญชาการกองทับไทย 2
  • วันเด็กกองบัญชาการกองทับไทย 3
  • วันเด็กกองบัญชาการกองทับไทย 4
  • วันเด็กกองบัญชาการกองทับไทย 5
  • วันเด็กกองบัญชาการกองทับไทย 6

วันที่ 11 มกราคม 2563
เจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร