กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

  • วันเด็กมูลนิธิคริสเตียน 1
  • วันเด็กมูลนิธิคริสเตียน 2
  • วันเด็กมูลนิธิคริสเตียน 3
  • วันเด็กมูลนิธิคริสเตียน 4
  • วันเด็กมูลนิธิคริสเตียน 5
  • วันเด็กมูลนิธิคริสเตียน 6
  • วันเด็กมูลนิธิคริสเตียน 7

วันที่ 10 มกราคม 2563
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
ณ มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ จังหวัดนนทบุรี